GARANTIE EN RETOUREN

Ondanks de hoge kwaliteit van onze producten kan het voorkomen dat je een product ontvangt dat niet perfect is. Als dat gebeurt, zorgen we graag zo snel mogelijk voor een passende oplossing.

ALTIJD 2 JAAR GARANTIE

We zijn overtuigd van de kwaliteit van de producten die we aanbieden. Daarom geven we altijd 2 jaar garantie op al je aankopen.

14 DAGEN GELD-TERUG-PERIODE

Curryelaftree.com hanteert een goedkeurings- en inspectietermijn van 14 dagen voor alle online bestellingen. Deze periode gaat in op het moment dat je het product hebt ontvangen. Na 14 dagen is de koopovereenkomst definitief.
Tijdens deze periode moet u voorzichtig omgaan met het product en de verpakking, als dat redelijkerwijs mogelijk is. Probeer het product uit voor zover dat nodig is om te beslissen of u het wilt houden. U kunt het product bekijken en beoordelen, zoals u dat ook in een winkel zou doen. Wanneer er schade is aan het product of de verpakking, wordt dit in mindering gebracht op de retourzending. Wanneer het product in deze periode is gebruikt en nu wordt geretourneerd, worden de kosten voor het gebruik, zoals schoonmaakkosten of reparatiekosten, in mindering gebracht op de retourzending.
Wanneer je een product retourneert binnen de 14 dagen geld-terug-periode, zijn wij verplicht om je het aankoopbedrag, inclusief verzendkosten en eventuele debet- of administratiekosten, binnen 14 dagen na ontvangst van je retourzending terug te betalen.

SCHADE BIJ ONTVANGST

Alle producten worden veilig verpakt en voor verzending gecontroleerd door Curryleaftree.com. Mocht je desondanks een beschadigd product ontvangen, meld de schade dan voordat je de bestelling retourneert.

RETOURPROCEDURE

Er zijn een aantal redenen waarom je kunt besluiten (een deel van) je bestelling te retourneren. Lees deze informatie zorgvuldig door om misverstanden en vertragingen te voorkomen. Als je een product wilt retourneren, moeten de wijze van verzending en de staat van het product voldoen aan onze onderstaande voorwaarden.

Retourformulier

Neem voor het retourneren van een zending eerst contact met ons op. Door een formulier in te vullen en naar ons op te sturen, laat je ons weten dat je je zending wilt retourneren. Als we dit formulier hebben ontvangen, nemen we je retourzending in behandeling. Je kunt ons altijd een e-mail sturen om je terugkeer te bespreken.

Retourzending en kosten

Voor een retourzending moeten altijd de juiste frankeerkosten worden betaald. Pakketten die niet correct gefrankeerd zijn of gemarkeerd zijn als retourzending onder voorbehoud van betaling bij aflevering worden door ons niet geaccepteerd. Curryleaftree.com vergoedt de verzendkosten na retourzending indien de retourzending het gevolg is van een fout van Curryleaftree.com of wanneer er sprake is van een defect product. Indien u recht heeft op vergoeding van de verzendkosten, hanteren wij een maximumtarief. Je kunt er ook voor kiezen om het product terug te brengen of te ruilen bij Curryleaftree.com. Dit is snel, gemakkelijk en gratis.

De maximale kosten voor een retourzending zijn € 6,95 binnen Nederland, € 9,95 voor België en Duitsland, € 25,95 voor de rest van Europa en € 29,00 voor de rest van de wereld.

Retouradres

Curryleaftree.com
Garantie en retourneren
Tolweg 2W
3851 SK Ermelo
Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUD

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit van de handelaar
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 Het contract
Artikel 6 Herroepingsrecht
Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en hieraan verbonden kosten
Artikel 9 Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping
Artikel 10 Het herroepingsrecht uitsluiten
Artikel 11 De prijs
Artikel 12 Prestatieovereenkomst en aanvullende garanties
Artikel 13 Levering en implementatie
Artikel 14 Transacties met een langere looptijd: duur, annulering en verlenging
Artikel 15 Betaling
Artikel 16 Klachtenprocedure
Artikel 17 Geschillen
Artikel 18 Aanvullende of alternatieve bepalingen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De volgende definities zijn van toepassing op deze voorwaarden:

 1. Aanvullende overeenkomsteen overeenkomst waarbij de consument digitale inhoud, producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken. De digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de handelaar of door een derde op basis van een overeenkomst tussen die derde en de handelaar;
 2. Terugtrekkingsperiodede termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consumentde natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoudGegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Transactie van langere duur: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afname in de tijd is gespreid;
 7. Duurzaam mediumelk middel - met inbegrip van e-mail - dat de consument of handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrechtde mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Handelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die door de consument is gesloten en waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroepingde retourformulier toegevoegd aan deze algemene voorwaarden, gebaseerd op het Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstandEen middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en de handelaar tegelijkertijd op dezelfde plaats zijn.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE HANDELAAR

Naam handelaar: W.B. van der Haar
Handelen als: Curryleaftree.com
Geregistreerd adres: Tolweg 2W
3851 SK Ermelo
Nederland
Kantooruren: Maandag t/m vrijdag van 09:00-17:00
E-mailadres: info@curryleaftree.com
Kamer van Koophandel nummer: 68721773

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument worden toegezonden op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. In geval van specifieke voorwaarden met betrekking tot een product of dienst zijn naast deze algemene voorwaarden het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 - HET CONTRACT

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument de overeenkomst langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, dienst en/of (toegang tot) digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen, meesturen:
  1. het adres van het bedrijf van de handelaar waar de consument een klacht kan indienen;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding inzake de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  3. informatie over bestaande service na verkoop en garanties;
  4. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of (toegang tot) digitale inhoud; indien van toepassing de leveringskosten; en de regelingen voor betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor beëindiging van het contract als de duur van het contract langer is dan één jaar of als het contract voor onbepaalde tijd is;
  6. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

In geval van levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de bedenktijd van ten minste 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht zijn reden(en) toe te lichten.
 2. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat het product door of namens de consument is ontvangen of:
  1. als de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop het uiteindelijke product door of namens de consument is ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren, wanneer hij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces duidelijk heeft geïnformeerd;
  2. als de levering van een product uit verschillende delen of zendingen bestaat: de dag waarop de laatste zending of het laatste stuk door of namens de consument is ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop het eerste product door of namens de consument is ontvangen.

In het geval van levering van diensten en/of (toegang tot) digitale inhoud die niet op een tastbaar medium worden geleverd:

 1. Bij levering van diensten en/of (toegang tot) digitale inhoud - die niet op een materiële drager zijn geleverd - heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de bedenktijd van ten minste 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht zijn reden(en) toe te lichten.
 2. Deze bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde afkoelingsperiode voor producten, diensten en (toegang tot) digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd wanneer niet is geïnformeerd over het herroepingsrecht:

 1. Als de handelaar de consument niet de voorgeschreven informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, loopt de bedenktijd tot 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de handelaar de in het vorige lid bedoelde informatie binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd aan de consument heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Een goed uitgangspunt is dat de consument het product alleen hanteert en inspecteert zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product als deze het gevolg is van een manier van gebruik van het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de handelaar hem bij het sluiten van de overeenkomst niet alle verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE DAARAAN VERBONDEN KOSTEN

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd aan de winkelier door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.
 2. Zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de winkelier. Dit is niet vereist wanneer de ondernemer heeft aangeboden het product zelf terug te nemen. De consument heeft aan de retourtermijn voldaan als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. De consument retourneert het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. De consument draagt het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de handelaar niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de handelaar aangeeft dat hij deze kosten zal dragen, hoeft de consument deze kosten niet te dragen.
 6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, nadat hij eerst uitdrukkelijk verzocht heeft dat de levering van de dienst, of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed is voor de verkoop in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de handelaar een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de verbintenis dat door de handelaar is nagekomen op het moment van de uitoefening van het herroepingsrecht, in vergelijking met de volledige nakoming van de overeenkomst.
 7. De consument draagt geen kosten voor het verrichten van diensten of voor de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid, of voor de levering van directe verwarming, indien:
  1. de handelaar de consument niet de voorgeschreven informatie over het herroepingsrecht, de kosten in geval van herroeping of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om tijdens deze periode te beginnen met de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is geleverd indien:
  1. hij niet vóór het einde van de bedenktijd uitdrukkelijk heeft ingestemd met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór de levering daarvan;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen door zijn toestemming te geven; of
  3. de verkoper deze verklaring van de consument niet heeft bevestigd.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden.

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE HANDELAAR IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Als de handelaar de melding van herroeping door de consument elektronisch toestaat, stuurt hij onverwijld een ontvangstbevestiging van deze melding.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die door de ondernemer in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld (binnen 14 dagen) volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf terug te nemen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, conform hetgeen eerder is overeengekomen.
 3. Voor de terugbetaling gebruikt de winkelier dezelfde betaalmethode die de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is gratis voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, draagt de consument de extra kosten voor de duurdere methode.

ARTIKEL 10 - UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

De handelaar kan het herroepingsrecht van de consument alleen uitsluiten als hij dit duidelijk heeft vermeld bij het doen van het aanbod, of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de winkelier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten gesloten op een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan de consument worden aangeboden door de handelaar die persoonlijk aanwezig is of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, die wordt geleid door een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Serviceovereenkomsten, na volledige implementatie van de service, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor het verstrekken van accommodatie, zoals het overeenkomen van een bepaalde datum of periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, zoals het overeenkomen van een specifieke datum of periode van uitvoering;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die vervaardigd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of verouderen;
 9. Producten die zijn verzegeld om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne die niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en die na levering niet zijn verzegeld;
 10. Producten die door hun aard na levering onherroepelijk worden gemengd met andere producten;
 11. Alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Producten voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
 13. Producten zoals losse nummers van kranten en tijdschriften;
 14. De levering van (toegang tot) digitale inhoud anders dan geleverd op een tastbare drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen (op de financiële markt) en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De vermelde prijzen voor aangeboden producten of diensten zijn inclusief btw.

ARTIKEL 12 - PRESTATIEOVEREENKOMST EN AANVULLENDE GARANTIES

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Onder aanvullende garanties wordt verstaan elke verbintenis van de handelaar, zijn leverancier, importeur of producent die aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan wat wettelijk vereist is voor het geval hij zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag bij de uitvoering van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 - TRANSACTIES MET VERLENGDE LOOPTIJD: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Annulering:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige paragrafen genoemde overeenkomsten beëindigen:
  • op elk moment opzeggen en niet beperkt zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • opzeggen op dezelfde manier als ze het contract zijn aangegaan;
  • opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de verkoper voor zichzelf heeft bedongen.

Vernieuwing:

 1. Een contract voor bepaalde tijd, dat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet tactisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften voor bepaalde tijd worden verlengd met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden, indien de consument deze overeenkomst tegen het einde van de verlenging heeft verlengd met een opzegtermijn van één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen voor onbepaalde tijd stilzwijgend worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst van beperkte duur voor de levering van dag- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet geacht voort te duren en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst na een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 15 - BETALING

 1. Indien geen latere datum is overeengekomen, moet de consument de verschuldigde bedragen betalen binnen 14 dagen nadat de goederen zijn geleverd of - in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst - binnen 14 dagen nadat de documenten met betrekking tot de overeenkomst zijn verstrekt.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of medegedeelde betaalgegevens onverwijld aan de handelaar te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de wettelijke rente over het openstaande bedrag bij de consument in rekening te brengen en heeft de ondernemer recht op de buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de daaropvolgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten behoeve van de consument afwijken van bedragen en percentages.

ARTIKEL 16 - KLACHTENPROCEDURE

 1. De webwinkelier voorziet in een klachtenprocedure waaraan voldoende bekendheid is gegeven en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Een consument die een gebrek heeft ontdekt, moet onverwijld een uitgebreide en duidelijk omschreven klacht over de nakoming van de overeenkomst indienen bij de handelaar.
 3. Bij een ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument moet de ondernemer minimaal 4 weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn gaat een geschil over in de geschillenregeling.

ARTIKEL 17 - GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen een handelaar en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 - AANVULLENDE OF ALTERNATIEVE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

PRIVACYBELEID

Dit is de website van Curryleaftree.com. Ons kantooradres is: Tolweg 2W, 3851SK, ERMELO. Ons postadres is: Tolweg 2W 3851SK, ERMELO. Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 08132496. Ons BTW-identificatienummer is: NL146417161B01. Ons e-mailadres is: info@Curryleaftree.com.

Curryleaftree.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, het uitvoeren van overeenkomsten, relatiebeheer en product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Uw gegevens worden 100% vertrouwelijk behandeld en in geen geval aan derden ter beschikking gesteld.

COMMUNICATIE PER POST OF TELEFOON

Als u ons uw postadres stuurt, ontvangt u alleen de informatie die u hebt aangevraagd op het postadres dat u ons hebt gestuurd. Als u ons uw telefoonnummer stuurt, nemen we alleen telefonisch contact met u op als dat nodig is om u te informeren over uw online bestellingen.

Als u geen reclamepost en/of commerciële oproepen (meer) wenst te ontvangen, kunt u uw wens kenbaar maken via de website van de stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

COMMUNICATIE VIA E-MAIL

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u, al dan niet op basis van een eerdere selectie, te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten en diensten van Curryleaftree.com. Je kunt ook informatie ontvangen via e-mail of sms, als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Als u geen promotionele informatie (meer) wenst te ontvangen of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u dit kenbaar maken door e-mailof per post op het hierboven vermelde adres.

TOEGANG TOT GEGEVENS

Op verzoek verstrekken wij de bezoekers van onze website hun persoonlijke gegevens die wij opslaan. Als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via e-mailof per post op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze website de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die wij opslaan te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wilt corrigeren, neem dan contact met ons op via e-mail of per post op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan klanteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. Wanneer we dat doen, zullen we contact met u opnemen voordat we uw gegevens voor nieuwe doeleinden gebruiken, om u te informeren over de wijzigingen in ons beleid met betrekking tot de veiligheid van persoonlijke gegevens en om u de kans te geven uw medewerking te weigeren.

VEILIGHEID

We hebben geen zakenpartners of relaties met derden op het internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij de coderingstechnologieën die gangbaar zijn binnen de IT-sector. Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van gegevens die wij ontvangen op onze website.

ONZE WEBSITE GEBRUIKEN

Wanneer u onze website bezoekt, herkent onze webserver uw domeinnaam automatisch. Hij herkent uw e-mailadres niet. Bij elk bezoek slaan we op:

 • uw domeinnaam, maar niet uw e-mailadres;
 • uw e-mailadres als u opmerkingen/vragen achterlaat op de website;
 • je e-mailadres als je het naar ons stuurt;
 • de domeinnamen van websites die u hebt bezocht en via welke u op onze website terecht bent gekomen;
 • alle gegevens over de pagina's op onze website die u bezoekt;
 • alle gegevens die u ons vrijwillig stuurt (bijv. onderzoeksinformatie en/of websiteregistratie).

Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De gegevens worden alleen door ons gebruikt en worden niet doorgegeven aan organisaties met commerciële doeleinden.

Deze website maakt gebruik van cookies (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door uw internetprovider en dat opgeslagen wordt op uw computer. Dit bestand bewaart de sporen van de website en gegevens over uw bezoeken):

 • je voorkeuren opslaan;
 • uw informatiesessies opslaan (bijvoorbeeld het product dat u toevoegt aan uw winkelwagen).

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u denkt dat het privacybeleid niet correct wordt toegepast op onze website, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of per post op het hierboven vermelde adres.

nl_NLNederlands